Креативни центар
Вести Предшколски програм Уџбеници Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред На језицима мањина Помоћни материјал Семинари Припрема за малу матуру Радни уџбеници

Ауторска права

ШТА ЈЕ АУТОРСКО ПРАВО?

 

1. Шта ауторско право штити?

Ауторско право штити оригинална дела, што укључује писана, музичка или драмска дела. Ауторско право је једно од права интелектуалне својине (патент, жиг и др.) која штите различите аспекте људског стваралаштва и иновативности. Ауторско право се стиче неформалним путем - дело ужива заштиту од тренутка настанка. Другим речима, ауторска дела се штите независно од форме испољавања, своје садржине, квалитета или намене.

 

2. Шта је садржина права и који је рок трајања ауторскоправне заштите?

Ауторско право се састоји из личноправних и имовинскоправних овлашћења. Личноправна овлашћења укључују, на пример, овлашћење на признање ауторства и овлашћење на заштиту интегритета дела. Личноправна овлашћења задржава аутор, тј. она се, по правилу, не могу преносити. Имовинскоправна овлашћења подразумевају овлашћење аутора да одлучи о различитим облицима привредног искоришћавања његовог дела, нпр. путем умножавања, стављања у промет примерака дела, емитовања дела, прераде дела и др. Ауторскоправна заштита траје за живота аутора и седамдесет година после његове/њене смрти.

 

3. Да ли ауторско право важи у једној држави или у читавом свету?

Права интелектуалне својине, укључујући ауторско право, јесу права чије важење је територијално ограничено. Због тога, право које је стечено на основу закона о ауторском праву једне државе важи само у тој држави. Међутим, национална ауторскоправна правила су у великој мери хармонизована, пошто је већина држава приступила међународним конвенцијама, као што су Бернска конвенција о заштити књижевних и уметничких дела и TRIPS - Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине. Пошто су национална правна правила хармонизована и пошто државе, по правилу, признају заштиту странцима, оригинално дело које испуњава услове за заштиту у једној држави најчешће ће испуњавати услове за заштиту и у већини других земаља. На пример, роман који ужива ауторскоправну заштиту у Француској испуњаваће критеријуме за заштиту и у другим европским државама, пошто су ти критеријуми исти или врло слични.

 

4. Каква је улога издавача у ауторскоправном систему?

Аутори оригиналних дела могу одлучити да своја овлашћења пренесу или уступе издавачима. Дакле, аутори и издавачи могу закључити издавачки уговор. Пошто садржину ауторског права чини заправо скуп различитих овлашћења, аутори могу одабрати да нека овлашћења задрже за себе, а да издавачима уступе само одређена овлашћења. Овакво уступање имовинскоправних овлашћења је често у издавачком послу. У сваком случају, аутори имају право на накнаду (ауторски хонорар), чији износ уговарају са издавачима.

 

Поред тога, у великом броју држава аутори и издавачи имају право на накнаду за умножавање њихових дела. У Србији се ова накнада често назива „посебна накнада". Реч је о накнади која се плаћа за сваки продати примерак уређаја који су подобни за умножавање ауторских дела (нпр. рачунар) као и носача звука, текста или слике (нпр. компакт-диск). Ову накнаду плаћају и власници фотокопирница. Посебна накнада је својеврсно обештећење ауторима и издавачима за ситуације у којима трећа лица могу, на основу Закона о ауторском праву, умножавати примерке туђих ауторских дела у личне некомерцијалне сврхе, без тражења сагласности носиоца права.

 

 

ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ АУТОРСКО ПРАВО ВАЖНО?

 

1. Због чега је ауторско право важно ауторима?

Ауторско право омогућава ауторима да њихов стваралачки рад буде признат и пружа им контролу над привредним искоришћавањем њихових дела. Аутори могу закључити ауторски уговор са другим лицима која ће им олакшати привредно искоришћавање дела (на пример, са издавачима). Укратко, ауторско право ауторима нуди друштвено признање њиховог стваралачког рада и економски подстицај.

 

2. Због чега је ауторско право важно издавачима уџбеника?

Издавачи имају важну улогу у ауторскоправном систему. Они олакшавају привредно искоришћавање ауторских дела, тако што пружају услуге уређивања, штампања, стављања у промет дела, маркетинга... Њихова улога је посебно важна у вези са уџбеницима и наставним средствима. Наиме, ауторскоправни систем омогућава издавачима да деле са ауторима профит остварен кроз продају примерака ауторских дела. Економски подстицај који се на овај начин пружа издавачима омогућава им да даље инвестирају у избор, уређивање и штампање вредних ауторских дела.

 

3. Због чега је ауторско право важно наставницима и ученицима?

Ауторскоправни систем омогућава наставницима и ученицима да остваре највећу корист од издатих уџбеника и наставних средстава. Помоћ коју издавачи пружају ауторима, пре свега кроз уређивачки, редакторски и лекторски рад, има за резултат дела високог квалитета намењена коришћењу у образовне сврхе. Да нема издавача, квалитет и доступност тих дела били би значајно мањи. Поред тога, ауторскоправну заштиту могу уживати и дела прераде која стварају наставници и ученици.

 

ГДЕ МОГУ САЗНАТИ ВИШЕ О АУТОРСКОМ ПРАВУ И ИЗДАВАШТВУ?

 

1. Више информација о ауторском праву

 

Светска организација за интелектуалну својину

www.wipo.int

 

Међународно удружење за заштиту интелектуалне својине

www.aippi.org

 

Међународно књижевно и уметничко удружење

www.alai.org

 

2. Више информација о издаваштву

 

Међународно удружење организација за репрографска права

www.ifrro.org

 

Међународно удружење издавача

www.internationalpublishers.org

 EEPG


| Copyright © 2008 | Креативни центар | Градиштанска 8, 11120 Београд | (011) 38 20 483 | slavica.markovic@kreativnicentar.rs |